LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 21/9/2015 ĐẾN NGÀY 27/9/2015)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(21/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2015-2016 (từ ngày 09/9/2015 đến 24/9/2015) cho các lớp đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa

- Ban tuyển sinh

- BGH, các phòng, khoa, CVHT, HSSV

- Hội trường

Thứ 3

(22/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 4

(23/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- 15 giờ: Đảng ủy làm việc với BCH Công đoàn trường

- Ban tuyển sinh

- Trưởng phó các đơn vị

- Thầy Minh

- Đảng ủy, BCH CĐ

- Phòng họp

- Phòng thầy Minh

- Phòng họp Đảng ủy

Thứ 5

(24/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 9 giờ: họp Ban chỉ đạo an toàn về ANTT

- 15 giờ: Đảng ủy làm việc với BTV Đoàn trường, Ban thư ký Hội Sinh viên

- Ban tuyển sinh

- Thành viên ban an toàn ANTT

- Đảng ủy, BTV Đoàn, BTK Hội SV

- Phòng họp

- Phòng họp Đảng ủy

Thứ 6

(25/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 9 giờ: họp Ban thanh tra công tác đào tạo

- Ban tuyển sinh

-Thành viên ban thanh tra

- Phòng họp


Thứ 7

(26/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Chủ nhật

(27/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Các lớp đại học, cao đẳng khóa 10 tập trung đợt 2

- Ban tuyển sinh

- CB, GV được phân công

 
Go to top