LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(TỪ NGÀY  05/9/2016 ĐẾN NGÀY 10/9/2016)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(05/9/2016)

Làm việc bình thường

 

 

Thứ 3

(06/9/2016)

-13h30: Đảng ủy kiểm tra hồ sơ Đảng của các Chi bộ

- Đảng ủy

- Chi bộ

Thứ 4

(07/9/2016)

-8h30: Họp giao ban

-BGH, các phòng

 chức năng

-         Phòng họp

 

Thứ 5

(08/9/2016)

- 8h00: Họp Ban thường vụ Hội khuyến học xét cấp 10 suất học bổng của Hội Khuyến học Cần Thơ

- 14h00: Nghiệm thu giáo trình Kế toán tài chính 2 và Tiền tệ ngân hàng

- Ban thường vụ Hội Khuyến học Trường

-         HĐ nghiệm thu

-         Phòng Thầy Minh

 

-         Phòng họp

Thứ 6

(09/9/2016)

Làm việc bình thường

 

 


Thứ 7

(10/9/2016)

 

 

 

Chủ nhật

(11/9/2016)

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

  Số:              /LCTT-ĐHTĐ                                                                                      

                                                                                                                                                           Cần Thơ, ngày     tháng 9 năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY  05/9/2016 ĐẾN NGÀY 10/9/2016)

Go to top