STT

Quy đinh - Quy trình

Chi tiết xem tại đây

1

Quy định bổ nhiệm, luận chuyển CB-GV-NV


Tải về

2

Quy định ban hành quy chế cử CB-GV-NV đi đào tạo bồi dưỡng nước ngoài

Tải về

3

Quy chế thi đua khen thưởng

Tải về

4

Quy chế tuyển dụng CB-GV-NV

Tải về

5

Quy đinh chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học CB-GV-NV

Tải về

6

Quy định công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tải về

7

Quy định chức năng nhiệm vụ của đội ngũ KTV, nhân viên hỗ trợ

Tải về

8

Quy định về công tác chăm sóc sức khỏe của Tổ Y tế

Tải về

9

Quy định đánh giá năng lực của cán bộ quản lý

Tải về

10

Quy định đánh giá chất lượng phân loại giảng viên cơ hữu

Tải về

11

Quy trình thực hiện kiểm tra vệ sinh môi trường

Tải về

12

Quy định về nâng bậc lượng và nâng bậc lương trước hạn

Tải về

13

Quy định về bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm từ chức cán bộ quản lý

Tải về

14

Quy định về quản lý hồ sơ CB-GV-NV

Tải về

15

Quy định công tác văn thư lưu trữ

Tải về

16

Quy định sử dụng Email

Tải về

17

Quy định hồ sơ giảng dạy của GV

 Tải về

 

 

Go to top