BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:  /LCTT-ĐHTĐ                                                                                                           Cần Thơ, ngày     tháng 5 năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 25/4/2016 ĐẾN NGÀY 01/5/2016)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(25/4/2016)

-Các lớp đại học, cao đẳng các khóa 7,8,9 bắt đầu thi HK2, lần 1 năm học 2015-2016.

-Tư vấn tuyển sinh

-Các Khoa

-Ban TVTS

-Kiên Giang, An Giang

Thứ 3

(26/4/2016)

Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(27/4/2016)

-8 giờ 30: họp giao ban

-14 giờ: Họp thông qua việc nghiệm thu bàn giao phần mềm; Kiến nghị của các Đơn vị sau khi đã triển khai tập huấn.

-BGH, các đơn vị thuộc trường

-Đại diện công ty EPMT

-BGH, P.ĐT, P.CTCT-QLSV,P.TC-KH, P. TCHC, TT Khảo thí

-Phòng họp

-Phòng họp

Thứ 5

(28/4/2016)

-Tư vấn tuyển sinh

-15 giờ: Họp Đảng ủy

-Ban TVTS

-Đảng ủy

-Kiên Giang

-Phòng họp Đảng ủy

Thứ 6

(29/4/2016)

Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(30/4/2016)

-Trực Lễ 30/4 và ngày 01/5

CB được phân công

Trường ĐHTĐ

Chủ nhật

(01/5/2016)

-Trực  Lễ 30/4 và ngày 01/5

CB được phân công

Trường ĐHTĐ

Go to top