BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:  /LCTT-ĐHTĐ                                                                                                           Cần Thơ, ngày     tháng 5 năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 02/5/2016 ĐẾN NGÀY 08/5/2016)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(02/5/2016)

-Trực Lễ 30/4 và ngày 01/5

CB được phân công

Trường ĐHTĐ

Thứ 3

(03/5/2016)

-Trực  Lễ 30/4 và ngày 01/5

CB được phân công

Trường ĐHTĐ

Thứ 4

(04/5/2016)

-8 giờ 30: họp giao ban

-BGH, các phòng chức năng

-Phòng họp

Thứ 5

(05/5/2016)

Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(06/5/2016)

Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(07/5/2016)

-Tư vấn tuyển sinh

-Ban Tư vấn Tuyển sinh

-Đồng Tháp

Chủ nhật

(08/5/2016)

     
Go to top