BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:  /LCTT-ĐHTĐ                                                                                                           Cần Thơ, ngày     tháng 5 năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 16/5/2016 ĐẾN NGÀY 22/5/2016)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(16/5/2016)

Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(17/5/2016)

-15giờ: họp BCH Hội Khuyến học Trường Đại học Tây Đô

- TV Hội Khuyến học

-Phòng họp

Thứ 4

(18/5/2016)

-8 giờ 30: họp giao ban

-BGH, các đơn vị thuộc trường

-Phòng họp

Thứ 5

(19/5/2016)

14 giờ: Nghiệm thu giáo trình Khoa Ngữ văn

Hội đồng nghiệm thu

-Phòng họp

Thứ 6

(20/5/2016)

Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(21/5/2016)

     

Chủ nhật

22/5/2016)

Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp

   
Go to top