LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY  19/9/2016 ĐẾN NGÀY 25/9/2016)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(19/9/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp giữa khóa

-8h00: Sinh hoạt quy chế cho học sinh thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1- năm 2016

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp giữa khóa

-14h00: Sinh hoạt quy chế cho CBCT tốt nghiệp trung cấp đợt 1 – năm 2016;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1 – năm 2016.

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Ban Coi thi

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Ban Coi thi + CBCT

-Nhân viên phục vụ HĐT

-         Hội trường A

-         Phòng Thi

-         Hội trường A

-         Phòng họp

Thứ 3

(20/9/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp giữa khóa

-7h30: Thi tốt nghiệp trung cấp: Môn Chính trị

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp giữa khóa

Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội đồng thi TNTC

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

-         Phòng thi

Hội trường A

Thứ 4

(21/9/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp giữa khóa

-7h30: Thi tốt nghiệp trung cấp: Môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

-8h30: Họp giao ban

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp giữa khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội đồng thi TNTC

-BGH, các phòng

 Đơn vị thuộc trường

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-         Hội trường A

-         Phòng thi

-Phòng họp

-Hội trường A

Thứ 5

(22/9/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp giữa khóa

-7h30: Thi tốt nghiệp trung cấp: Môn Thực hành nghề nghiệp

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp giữa khóa

-13h30: Thi tốt nghiệp trung cấp: Môn Thực hành nghề nghiệp

-14h00: Hội đồng nghiệm thu 2 giáo trình: Lập và thẩm định dự án đầu tư; Thẩm định tín dụng.

-Phòng Đào tạo,

CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội đồng thi TNTC

-Phòng Đào tạo,

CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội đồng thi TNTC

-         Hội đồng nghiệm thu

-Hội trường A

-         Phòng thi

-         Hội trường A

-         Phòng thi

-         Phòng họp

Thứ 6

(23/9/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp giữa khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp giữa khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A


Thứ 7

(24/9/2016)

-7g30: Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ QTKD

-13g30: Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ QTKD

-Thành viên hội đồng và học viên

-Thành viên hội đồng và học viên

- Phòng D41

- Phòng D41

Chủ nhật

(25/9/2016)

     
Go to top