LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY  03/10/2016 ĐẾN NGÀY 09/10/2016)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(03/10/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

Thứ 3

(04/10/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

-8h00: Hội nghị khuyến học tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ

Thầy Minh, 10 SV được học bổng

- Hội trường Thành ủy

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

-16h00: họp Đảng ủy

- Đảng ủy

-Văn phòng Đảng ủy

Thứ 4

(05/10/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

-8h30: Họp giao ban

-BGH, các phòng chức năng

-Phòng họp

-10h30: Họp Tổ Quản trị Website

Các TV tổ Website

-Phòng họp

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

-14h00: họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và kỷ luật sinh viên để xét khen thưởng sinh viên Giỏi năm học 2015- 2016

-Thành viên Hội đồng, đại diện lãnh đạo các Khoa

-Phòng họp

Thứ 5

(06/10/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

-8h30: Tiếp Đoàn đại diện Trung tâm Hàn ngữ Cần Thơ

- Thầy Luận, Cô Gương, Thầy Sĩ

Phòng họp

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

Thứ 6

(07/10/2016)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa

Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017 cho các lớp đầu khóa


Thứ 7

(08/10/2016)

     

Chủ nhật

(09/10/2016)

     
Go to top