LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY  21/11/2016 ĐẾN NGÀY 26/11/2016)

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(21/11/2016)

-7h30: Hội đồng thi tốt nghiệp lần 2 (Thi môn Khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (các lớp đại học và cao đẳng), Môn Chính trị (các lớp trung cấp))

-Hội đồng thi

-Phòng thi

Thứ 3

(22/11/2016)

-7h30: Hội đồng thi tốt nghiệp lần 2 (Thi môn Cơ sở ngành (các lớp đại học và cao đẳng), Môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (các lớp trung cấp))

- Hội đồng thi

-Phòng thi

Thứ 4

(23/11/2016)

-7h30: Hội đồng thi tốt nghiệp lần 2 (Thi môn Chuyên ngành (các lớp đại học và cao đẳng), Môn Thực hành nghề nghiệp (các lớp trung cấp))

 

-8h30: Họp giao ban

- Hội đồng thi

- BGH, Các đơn vị thuộc trường

-Phòng thi

-Phòng họp

Thứ 5

(24/11/2016)

Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(25/11/2016)

Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(26/11/2016)

-  7h00: Sinh hoạt quy chế thi cho cán bộ coi thi Hội đồng TS liên thông

-8h00: Cán bộ coi thi Hội đồng tuyển sinh liên thông sinh hoạt quy chế cho thí sinh dự thi.

-         13h00: Hội đồng thi tuyển sinh liên thông(môn thi cơ bản).

- Ban Thư ký, Ban Coi thi và CB coi thi

- CB coi thi

- Hội đồng thi

-Phòng Hội đồng

-Phòng thi

-Phòng thi

Chủ nhật

(27/11/2016)

-7h00: Hội đồng thi tuyển sinh liên thông(môn thi: Cơ sở ngành)

-         13h00: Hội đồng thi tuyển sinh liên thông (môn thi: Chuyên ngành)

- Hội đồng thi

-Phòng thi

Go to top