Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(04/9/2017)

-         Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh 02/9

   

Thứ 3

(05/9/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp cuối khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp cuối khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-         Hội trường A

-         Hội trường A

Thứ 4

(06/9/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp cuối khóa

-8h30: Họp giao ban

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp cuối khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-BGH, các phòng chức năng

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-         Hội trường A

-         Phòng họp

-         Hội trường A

Thứ 5

(07/9/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp cuối khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp cuối khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-         Hội trường A

-         Hội trường A

Thứ 6

(08/9/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp cuối khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp cuối khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-         Hội trường A

-         Hội trường A


Thứ 7

(09/9/2017)

     

Chủ nhật

(10/9/2017)

     
Go to top