Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Đô, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách nội chính, Ban Giám hiệu và Hội đồng quản trị nhà Trường.

Chức năng:

       Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về kết quả của công tác tổ chức, hành chính, nhân sự theo quy định, quy chế của nhà Trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

       Phòng Tổ chức – Hành chính Trường Đại học Tây Đô có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

          - Soạn thảo, lưu trữ và phát hành văn bản

         - Nghiên cứu hoạch định kế hoạch nhân sự

         - Tuyển dụng, bồi dưỡng, phân công, bố trí, đào tạo và phát triển nhân sự

         - Tham mưu công tác tổ chức nhân sự của Trường

         - Quản lý chế độ tiền lương, tiền công

         - Quan hệ lao động, đăng ký sử dụng lao động

         - Đăng ký bảo hiểm cho người lao động

         - Đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

         - Đưa rước lãnh đạo, cán bộ đi công tác.

Go to top