Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(30/10/2017)

 -         Làm việc bình thường    

Thứ 3

(31/10/2017)

-         14h00: Họp Ban thanh tra và Pháp chế

-         Thành viên Ban thanh tra và Pháp chế

-         Phòng họp

Thứ 4

(01/11/2017)

-         8h30: Họp giao ban

-         10h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

-13h30: BGH tiếp sinh viên

-15h00: Nghiệm thu giáo trình Giao tiếp và đàm phán kinh doanh

-BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

-Thành viên HĐ Khoa học và Đào tạo

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

-         Thành viên HĐ nghiệm thu

-         Phòng họp

-         Phòng họp

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

- Phòng họp

Thứ 5

(02/11/2017)

-         9h00: Họp đảng ủy

-         Đảng ủy

-  VP Đảng ủy

Thứ 6

(03/11/2017)

-         8h00: Họp BCH Hội khuyến học Trường Đại học Tây Đô

-         Thành viên BCH Hội khuyến học

- Phòng họp

Thứ 7

(04/11/2017)

     

Chủ nhật

(05/11/2017)

     
Go to top