Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(18/4/2022)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(19/4/2022)

- 9h00: Họp Ban tư vấn tuyển sinh sau đại học

-         Thành viên Ban TVTS SĐH

-         Online

Thứ 4

(20/4/2022)

-9h00: Họp giao ban

-10h30: Họp xét tốt nghiệp

-         HĐT, BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-         BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-         P. Truyền thống

-         P. Truyền thống

Thứ 5

(21/4/2022)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(22/4/2022)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(23/4/2022)

-                     Làm việc bình thường

   

Chủ nhật

(24/4/2022)

-                     7h00: Hội đồng thi Tin học

-                     Thành viên Hội đồng

-                      P. Hội đồng

Go to top