Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(09/5/2022)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(10/5/2022)

- 14h00: Họp góp ý Dự thảo Hội đồng và Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục

-         BGH, lãnh đạo các đơn vị

-         P. Truyền thống

Thứ 4

(11/5/2022)

-9h00: Họp giao ban

-11h00: Họp xét cảnh báo học vụ

-         HĐT, BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-BGH, PĐT, P.TC-KH, P. QLSV, các Khoa, BM Luật, Du lịch

-         P. Truyền thống

-         P. Truyền thống

Thứ 5

(12/5/2022)

-         Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(13/5/2022)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(14/5/2022)

     

Chủ nhật

(15/5/2022)

- 7h00: Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ngành QTKD và TCNH

-                     Thành viên Hội đồng

-                      F22

Go to top