Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Đô, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách nội chính, Ban Giám hiệu và Hội đồng quản trị nhà Trường.

Chức năng:

       Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về kết quả của công tác tổ chức, hành chính, nhân sự theo quy định, quy chế của nhà Trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

       Phòng Tổ chức – Hành chính Trường Đại học Tây Đô có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

          - Soạn thảo, lưu trữ và phát hành văn bản

         - Nghiên cứu hoạch định kế hoạch nhân sự

         - Tuyển dụng, bồi dưỡng, phân công, bố trí, đào tạo và phát triển nhân sự

         - Tham mưu công tác tổ chức nhân sự của Trường

         - Quản lý chế độ tiền lương, tiền công

         - Quan hệ lao động, đăng ký sử dụng lao động

         - Đăng ký bảo hiểm cho người lao động

         - Đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

         - Đưa rước lãnh đạo, cán bộ đi công tác.

        Ngay sau khi Trường Đại học Tây Đô chính thức được thành lập và đi vào hoạt động, phòng Tổ chức – Hành chính là một trong ba phòng được thành lập đầu tiên nhằm giúp Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu trong việc từng bước xây dựng bộ máy hoạt động và cơ sở vật chất của Trường. Ban đầu, phòng Tổ chức – Hành chính có 02 cán bộ. Đến nay, phòng có 16 cán bộ, nhân viên bao gồm: ông Lê Văn Sơn – Trưởng phòng, Tiến sĩ Trần Hữu Xinh – Phó Trưởng phòng, 05 chuyên viên và 09 nhân viên.

        Hiện nay, Phòng Tổ chức – Hành chính có 04 bộ phận: bộ phận văn phòng, tổ bảo vệ, tổ tài xế, tổ xây dựng cơ bản. Tất cả các cán bộ, nhân viên của Phòng luôn đoàn kết, quyết tâm cao, ý thức tự giác cùng nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phòng gồm:

          1. Ông Lê Văn Sơn – Trưởng phòng

          2. Tiến sĩ Trần Hữu Xinh – Phó Trưởng phòng

       Bộ phận Văn phòng: Phụ trách mảng tổ chức, hành chính, nhân sự, công tác đối ngoại, soạn thảo, lưu trữ và phát hành văn bản.

       Tổ tài xế: Phụ trách việc lái xe đưa đón các thành viên lãnh đạo, cán bộ quản lý, đơn vị, cá nhân theo quyết định của Trường.

        Tổ bảo vệ: Đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và bảo vệ tài sản cho nhà Trường.

        Tổ xây dựng cơ bản: Giúp Ban xây dựng cơ bản công tác bồi thường đất và xây dựng cơ bản Trường.

Go to top