TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Tổ chức - Hành chính

DEPARTMENT OF ADMINISTRATION

tchc@tdu.edu.vn

Chức năng - Nhiệm vụ

1. GIỚI THIỆU

Phòng TC-HC được thành lập vào năm 2006 là một trong ba đơn vị được thành lập đầu tiên giúp Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu trong việc từng bước xây dựng bộ máy hoạt động của Trường.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tham mưu và giúp Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu thực hiện công tác sau đây:

- Tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ và bảo vệ bí mật cơ quan;

- Công tác pháp chế, thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành;

- Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường;

- Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, quy hoạch đất xây dựng Trường;

- Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác sự phân công của Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông