TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Tổ chức - Hành chính

DEPARTMENT OF ADMINISTRATION

tchc@tdu.edu.vn

Quy chế cử cán bộ, giảng viên và nhân viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và trong nước của Trường Đại học Tây Đô

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông